สมบัติของธาตุแทรนซิชัน


นักเคมีจัดธาตุแทรนซิชันไว้ในกลุ่มของธาตุที่เป็นโลหะ แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกับธาตุหมู่ IA IIA
และ IIIA
ตาราง สมบัติบางประการของโพแทสเซียม แคลเซียม และธาตุแทรนซิชันในคาบที่ 4


สมบัติ
ธาตุ

เลข
อะตอม

รัศมีอะตอม
ในโลหะ
(pm)

จุด
หลอมเหลว
(°C)

จุดเดือด
(°C)

ความ
หนาแน่น
(g/cm3)

IE1
(kJ/mol)

อิเล็กโทร-
เนกาติวิตี

K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

227
197
160
150
140
130
140
130
130
130
130
130

63.5
842
1541
1670
1910
1907
1246
1538
1495
1455
1085
419.53

759
1484
2836
3287
3407
2671
2061
2861
2927
2913
2562
907

0.89
1.54
2.99
4.51
6.00
7.15
7.3
7.87
8.86
8.90
8.96
7.14

425
596
639
665
657
659
723
768
766
743
752
913

0.82
1.00
1.36
1.54
1.63
1.66
1.55
1.83
1.88
1.91
1.90
1.65

                จากตาราง พบว่าธาตุแทรนซิชันในคาบที่ 4 มีสมบัติหลายประการคล้ายกับโลหะโพแทสเซียมและแคลเซียม เช่น พลังงานไอออไนเซซันลำดับที่ 1 และอิเล็กโทรเนกาติวิตีมีค่าต่ำ แต่จุดหลอมเหลว จุดเดือดและความหนาแน่นมีค่าสูง และสูงมากกว่าหมู่ IA และหมู่ IIA ธาตุแทรนซิชัน จึงควรเป็นโลหะ แต่ธาตุแทรนซิชันในคาบที่ 4 มีสมบัติบางประการที่แตกต่างจากโลหะโพแทสเซียมและแคลเซียมคือ มีขนาดอะตอมใกล้เคียงกันภายในกลุ่มของธาตุแทรนซิชันเอง แต่มีขนาดเล็กกว่าโลหะ โพแทสเซียมและแคลเซียมเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ให้พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุโพแทสเซียม แคลเซียมและธาตุแทรนซิชันในคาบที่ 4 ในตาราง