สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

          สารประกอบที่สำคัญที่จะศึกษาในที่นี้คือ สารประกอบคลอไรด์ และสารประกอบออกไซด์

          1. ตารางแสดงสูตรของสารประกอบบางชนิดพร้อมทั้งค่าเลขออกซิเดชั่นของธาตุคาบที่ 2

ธาตุในคาบที่ 2

สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
สูตรของ
สารประกอบ

 

Li

 

Bi

 

B

 

C

 

N

 

O

F

คลอไรด์

LiCl

BeCl3

BCl 2

CCl

NCl

Cl 2O
ClO 2
Cl2O 2

CIf

ออกไซด์

Li 2 O

BeO

B2 O 3

CO 2CO

N2 O 3
NO2
NO
N2O 3
N 2 O

-

OF2

เลขออกซิเดชัน
ของธาคุคาบที่ 2

++1

++2 ++3

+2,+4 +1,+

+3,+4

+5

-1,-2

++1

2.  ตารางแสดงสูตรของสารประกอบบางชนิดทั้งค่าเลขอกซิเดชันของธาตุในคาบ 3


ธาตุในคาบที่ 2
สูตรของ
สารประกอบ

 

Na

 

Mg

 

Al

 

Si

 

P

 

S

Cl

คลอไรด์

NaCl

MgCl2

AlCl3

SiCl4

PCl3
PCl5

SCl2

-

ออกไซด์

Na2O

MgO

Al2O3

SiO4

P4O6
P4O10

SO2
SO2

Cl2O
ClO2
Cl 2O7

เลขออกซิเดชัน
ของธาตุคาบที่ 3

++1

++2

++3

++4

+3,+5

+1,+2

-1,+1
+4,+7