ธาตุกึ่งโลหะ
                เมื่อพิจารณาตารางธาตุที่ใช้ในปัจจุบัน จะพบว่าค่อนไปทางขวาของตารางธาตุจะมีเส้นทึบเป็นขั้นบันไดปรากฏอยู่ ธาตุทางขวาเส้นทึบจัดเป็นกลุ่มอโลหะ ส่วนทางด้านซ้ายจัดเป็นกลุ่มโลหะ สำหรับธาตุที่อยู่ชิดเส้นแบ่งนี้จะเรียกว่า ธาตุกึ่งโลหะ ธาตุในกลุ่มนี้มีสมบัติอย่างไร ให้นักเรียนศึกษาสมบัติบางประการของธาตุกึ่งโลหะเปรียบเทียบกับธาตุอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นโลหะ และธาตุไอโอดีนซึ่งเป็นอโลหะตามตาราง

ตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุกึ่งโลหะ ธาตุอะลูมิเนียม และธาตุไอโอดีน

 

 

                จากตารางพบว่าตั้งแต่ธาตุโบรอนถึงแอสทาทีน ส่วนใหญ่มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 และค่าเล็กโทรเนกาติวิตีค่อนข้างสูงคล้ายกับธาตุอโลหะ จุดหลอมเหลว จุดเดือด และความหนาแน่นสูง และนำไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับธาตุโลหะ สามารถเกิดสารประกอบได้ทั้งสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ จากสมบัติข้างต้นทำให้ได้ข้อมูลว่าตั้งแต่ธาตุโบรอนถึงธาตุแอสทาทีน โดยที่ตำแหน่งของธาตุเหล่านี้อยู่ชิดเส้นทึบลักษณะขั้นบันไดในตารางธาตุตั้งแต่หมู IIIA ลงมา มีสมบัติเป็นทั้งโลหะและอโลหะจึงจัดเป็นธาตุกึ่งโลหะ (ยกเว้นธาตุ Al มีสมบัติเป็นโลหะ ส่วนธาตุ Po และ At เป็นธาตุกัมมันตรังสี)