การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

                   ถ้าทราบตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ  สามารถทำนายสมบัติของธาตุได้  และถ้าทราบสมบัติของธาตุก็สามารถบอกได้ว่า  ธาตุนั้นอยู่ตำแหน่งใดในตารางธาตุ

                   ตัวอย่างที่  1  ธาตุดีบุก  (Sn)  มีเลขอะตอม  50  อยู่หมู่ในคาบใด   และมีสมบัติอย่างไร

                   เนื่องจากดีบุกมีการจัดอิเล็กตรอน  2 8 18 18 4  จึงอยู่หมู่ 4  คาบ  5  อยู่หมู่เดียวกับธาตุคาร์บอน  และซิลิกอน  คาร์บอนเป็นอโลหะ  ซิลิคอนเป็นกึ่งโลหะ  เนื่องจากความเป็นโลหะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างดีบุกจึงมีสมบัติเป็นโลหะมากกว่าคาร์บอนและซิลิกอน  เช่น  นำไฟฟ้าได้ดี  เหนียว  ผิวหน้าเป็นมันวาวมีจุดหลอมเหลวจุดเดือดสูงและเนื่องจาก  Sn  อยู่หมู่  IVA   เช่นเดียวกับ  C  และ Si  จึงมีเลขออกซิเดชันมากกว่า  1  คือ + 2 และ + 4 ทำให้เกิดสารประกอบออกไซด์และคลอไรด์มากกว่า 1 ชนิด

                   จากการศึกษาสมบัติของดีบุกพบว่า  เป็นของแข็งที่ผิวหน้าเป็นมันวาว  เหนียว  นำไฟฟ้าได้ดีเกิดสารประกอบออกไซด์ได้ 2 ชนิด  คือ SnO ( แยกสลายที่ 10 ?C )  และ SnO2  ที่มีจุดหลอมเหลวสูง  ( จุดหลอมเหลว 1127  ?C )  SnO2  ไม่ละลายน้ำ  แต่ทำปฏิกิริยาได้ทั้งสารละลายกรดและสารละลายเบส  ( SnO2  เป็นได้ทั้งกรดและเบส )  เกิดสารประกอบคลอไรด์ได้ 2 ชนิด  คือ  SnCl2 และ  SnCl4

                   ตัวอย่างที่  2  ถ้ามีการค้นพบธาตุ A ที่มีเลขอะตอม 114 ควรอยู่ หมู่ใด  คาบใด  และมีสมบัติอย่างไร

                   ตำแหน่งของธาตุที่มีเลขอะตอม 114 ในตารางธาตุ  อาจพิจารณาได้จากการจัดอิเล็กตรอนดังนี้  ธาตุ A  มีการจัดอิเล็กตรอนเป็น  2, 8, 18, 32, 18, 4  ดังนั้นธาตุ A อยู่หมู่  IVA  คาบที่ 7  หรือพิจารณาได้ดังนี้  เพราะว่าธาตุที่ 105  อยู่คาบที่ 7  แถวที่ 5 ดังนั้นธาตุที่ 114  อยู่คาบเดียวกับธาตุ 105  และอยู่แถวที่ 14  ธาตุแถวที่ 14  ในตารางธาตุคือหมู่  IV  A  ธาตุ A  จึงอยู่หมู่  IVA  อยู่ใต้ตะกั่ว ธาตุ A  จึงมีสมบัติเป็นโลหะมากกว่าตะกั่ว  คือนำไฟฟ้าได้ดีกว่า  มีค่า IE1 , EN ต่ำกว่าของตะกั่ว สารประกอบออกไซด์ของธาตุ A  คือ  AO  และ AO2  มีสมบัติเป็นเบส  สารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A คือ  ACl2  และ  ACl4

                   ตัวอย่างที่  3  ถ้ามีการค้นพบธาตุที่มีเลขอะตอม  118  ธาตุนี้มีสมบัติอย่างไร

                   ธาตุที่มีเลขอะตอม 118  อยู่คาบเดียวกับธาตุ 105  คือคาบที่ 7  ธาตุ 105  อยู่แถวที่ 5  ธาตุที่ 118  จึงอยู่แถวที่ 18  ธาตุที่อยู่แถวที่ 18  ในตารางธาตุคือธาตุหมู่ VIIIA  ธาตุนี้จึงอยู่ในหมู่  VIIIA  อยู่ใต้ธาตุเรดอน  ( Rn )  ดังนั้นธาตุนี้มี 8 เวเลนซ์อิเล็กตรอน  เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา  มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1  สูงที่สุดในคาบที่ 7

                   ตัวอย่างที่ 4       ธาตุ X  เป็นของแข็ง  ผิวเป็นมันวาว นำไฟฟ้าได้  เปราะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ทำปฏิกิริยารุนแรงกับก๊าซคลอรีนได้ของแข็งสีขาว  ของแข็งสีขาวที่ได้ละลายน้ำได้เล็กน้อย  สารละลายที่ได้มีสมบัติเป็นกรด  ธาตุ X  ควรอยู่บริเวณใดในตารางธาตุ

                   เนื่องจากธาตุ  x  มีสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะ  คือเป็นของแข็งที่ผิวหน้าเป็นมันวาว  นำไฟฟ้าได้แต่ไม่ใช่โลหะหมู่ 1A  หรือ IIA  เพราะ X  ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ  ธาตุ X  เป็นสมบัติบางอย่างเหมือนอโลหะ  คือ เปราะ  สารประกอบคลอไรด์  เมื่อละลายน้ำมีสมบัติเป็นกรด  ดังนั้นธาตุ X   เป็นกึ่งโลหะอยู่ในตำแหน่งค่อนไปทางขวา  และอยู่ส่วนล่างในตารางธาตุ