าตุกึ่งโลหะหรือเมทัลลอยด์ ( Semimetals or Metalloids )

                ธาตุกึ่งโลหะ คือ ธาตุที่อยู่ชิดเส้นแบ่งระหว่างโลหะกับอโลหะ ซึ่งเป็นเส้นทึบที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันได ได้แก่ B, Si, Ge, As, Sb, Te, PO และ At

 

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Cs

Ba

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra

 

ตาราง  แสดงสมบัติของธาตุกึ่งโลหะ ธาตุโลหะ และธาตุอโลหะ

                   ธาตุ

สมบัติ

Mg

B

Si

Ge

As

Sb

Te

Po

At

P

สถานะ

จุดหลอมเหลว(?C)

จุดเดือด(?C)

EN

EA (kJ/mol)

IE1 (kJ/mol)

ความเหนียว

การนำไฟฟ้า

ประเภทของธาตุ

ของแข็ง

650

1107

1.31

+230

744

เหนียว

นำ

โลหะ

ของแข็ง

2030

2550

2.04

-26.7

807

เปราะ

ไม่นำ

กึ่งโลหะ

ของแข็ง

1410

2680

1.90

-134

793

เปราะ

นำเล็กน้อย

กึ่งโลหะ

ของแข็ง

937.4

2830

2.01

-119

768

เปราะ

นำเล็กน้อย

กึ่งโลหะ

ของแข็ง

358

313

2.18

-78.2

953

เปราะ

นำ

กึ่งโลหะ

ของแข็ง

631

1380

2.05

-103

840

เปราะ

นำ

กึ่งโลหะ

ของแข็ง

450

990

2.10

-190

876

เปราะ

นำเล็กน้อย

กึ่งโลหะ

ของแข็ง254

962

2.00

-183

818

-

-

กึ่งโลหะ

ของแข็ง

302

337

2.20

-270

926

-

-

กึ่งโลหะ

ของแข็ง

44

280

2.19

-72

1018

เปราะ

ไม่นำ

อโลหะ

 

ธาตุกึ่งโลหะเป็นธาตุที่มีสมบัติก้ำกึ่งระหว่างสมบัติของโลหะกับสมบัติของอโลหะ และส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบโครงร่างผลึกตาข่าย เช่น

B มีจุดหลอมเหลว จุดเดือดสูงเหมือนโลหะ แต่เปราะ ไม่นำไฟฟ้าเหมือนอโลหะ

Si มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูงเหมือนโลหะ แต่เปราะ มีค่า EA เป็นบวกเหมือนอโลหะ นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย

                Ge มีจุดหลอมเหลว จุดเดือดสูง เหมือนโลหะ นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย เปราะ ค่า EN สูง ค่า EA เป็นลบมากเหมือนอโลหะ

                As จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าเหมือนโลหะ แต่เปราะ ค่า EN สูงเหมือนอโลหะ

                Sb จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าได้ ผิวหน้าเป็นมันวาวเหมือนโลหะ แต่ค่า EA เป็นลบมากและเปราะเหมือนอโลหะ เป็นต้น