ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ
                ในการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ในตารางธาตุ จัดโดยอาศัยจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนและสมบัติต่าง ๆ ของธาตุ ในกรณีของธาตุไฮโดรเจน พบว่า มีสมบัติบางอย่างคล้ายธาตุหมู่ IA คือ มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ +1 และมีสมบัติบางอย่างคล้ายธาตุหมู่ VIIA คือ มีสถานะเป็นก๊าซ ไม่นำไฟฟ้า มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ -1 มีค่า IE และ EN สูง และเป็นอโลหะ ดังนั้นจึงไม่จัดไฮโดรเจนไว้ในหมู่ IA หรือ VIIA แค่จัดไว้ต่างหาก แล้วมีเส้นโยงไปยังธาตุหมู่ IA และ VIIA ในตารางธาตุปัจจุบัน

ตาราง  แสดงการเปรียบเทียบสมบัติบางประการระหว่างธาตุไฮโดรเจนกับธาตุหมู่ IA และ VIIA

สมบัติ

ธาตุหมู่ IA

ธาตุหมู่ VIIA

ไฮโดรเจน

จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน

1

7

1

เลขออกซิเดชันในสารประกอบ

+1

-1 , +1 , +3 , +5 , +7

-1 , +1

การนำไฟฟ้า

นำไฟฟ้า

ไม่นำไฟฟ้า

ไม่นำไฟฟ้า

พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1

ต่ำ

สูง

สูง

อิเล็กโตรเนกาติวิตี

ต่ำ

สูง

ค่อนข้างสูง

สถานะที่ 25 องศาเซลเซียส

ของแข็ง

ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว

ก๊าซ

ความเป็นโลหะ-อโลหะ

โลหะ

อโลหะ

อโลหะ