สมบัติของธาตุและสารประกอบ

Myfriend.com

โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

                        

 

 

 

 

                         ในการศึกษาเรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ จะศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบตามหมู่ตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุตามหมู่ ธาตุแทรนซิซันและธาตุกัมมันตรังสี ตลอดจนประโยชน์ของธาตุที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

อาคาร ๔ ชั้น ๓

โรงเรียนตะพานหิน

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ติดต่อเรา

ผู้ดูแลระบบ

นายภิรมย์   ริดสมเงิน

E-mail : phirom_rom@hotmail.com