สมบัติของธาตุและสารประกอบ

Myfriendkme.com

ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ

โดยทั่วๆ ไปการจัดธาตุให้อยู่ในหมู่เดียวกันจะใช้เวเลนต์อิเล็กตรอนและสมบัติของธาตุเป็นเกณฑ์ ถ้ามีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากัน และมีสมบัติต่างๆ คล้ายกันจะจัดว่าอยู่ในหมู่เดียวกัน 

สำหรับไฮโดรเจนมีเลขอะตอมเท่ากับหนึ่ง เมื่อพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอน จะพบว่ามีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1 และอยู่ในระดับพลังงานแรก ซึ่งถ้าใช้เวเลนต์อิเล็กตรอนเป็นเกณฑ์ควรจะจัดให้ไฮโดรเจนอยู่ในหมู่ IA คาบ 1 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะพิจารณาว่าอยู่ในหมู่ VIIA ได้เหมือนกัน เพราะยังขาดอิเล็กตรอน เพียง 1 ตัวจะมีการจัดอิเล็กตรอนเหมือน He เมื่อพิจารณาสมบัติบางประการของธาตุไฮโดรเจนเทียบกับสมบัติของธาตุหมู่ IA  และหมู่ VIIA จะได้ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ไฮโดรเจนมีสมบัติบางประการเหมือนธาตุหมู่ VIIA เช่น มีเลขออกซิเดชันมากกว่า 1 ค่า ไม่นำไฟฟ้า มีค่า IE1 และอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง ในขณะเดียวกันมีสมบัติบางประการเหมือนธาตุหมู่  IA เช่น มีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1 การที่ไฮโดรเจนมีสมบัติบางประการคล้ายทั้งหมู่ IA และ VIIA จึงได้แยกไฮโดรเจนออกจากหมู่ทั้งสอง                 ดังปรากฏอยู่ในตารางธาตุ

สมบัติ

ไฮโดรเจน

ธาตุหมู่ IA

ธาตุหมู่ VIIA

 

เวเลนต์อิเล็กตรอน

จำนวนอะตอมในโมเลกุล

เลขออกซิเดชันในสารประกอบ

การนำไฟฟ้าในสถานะของแข็ง

IE1 (kJ/mol)

อิเล็กโทรเนกาติวิตี

 

1

2

-1, +1

ไม่นำไฟฟ้า

1318

2.1

 

1

ไม่แน่นอน

+1

นำไฟฟ้า

382-526

1.0 - 0.7

 

7

2

-1,+1, +3, +5, +7

ไม่นำไฟฟ้า

1015-1687

4.2 - 2.2