สมบัติของธาตุและสารประกอบ

Myfriendkme.com

สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

     สารประกอบของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3 จะนีแนวโน้มของสมบัติต่างๆ ดังนี้ คือ

             ธาตุหมู่ IA , IIA , IIIA    จะเกิดสารประกอบคลอไรด์  , ออกไซด์ได้เพียงชนิดเดียว และมีเลขออกซิเดชันเพียวค่าเดียว

             ธาตุหมู่ IV ขึ้นไปจะเกิดสารประคลอไรด์ , ออกไซด์ ได้หลายชนิดและมีเลขออกซิเดชัน ได้หลายค่า เเต่ค่าสูงสุดจะเท่ากับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน

             สารประกอบออกไซด์ของโลหะจะมีจุดเดือด , จุดหลอมเหลวสูง ... เป็นสารประกอบ ไอออนิก มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุ ส่วนสารประกอบออกไซด์ของอโลหะ มีจุดเดือด , จุดหลอมเหลว ... เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ มีเเรงเเวนเดอร์วาลส์เป็นเเรงยึดเหนี่ยว ยกเว้น  SiO2 ที่มีจุดเดือด , จุดหลวมเหลวสูงเนื่องจากมีการยึดเหนี่ยวโครงสร้างเป็นโครงผลึกร่างตาข่าย

              ความเป็นกรด - เบส ของสารประกอบของธาตุในคาบที่ 2 , 3 พบว่าสารประกอบของโลหะ เช่น Li2O , Na2O จะเป็น เบส เมื่อละลายนน้ำจะเกิด  สารประกอบไฮดรอกไซด์

Li2O + H2O  -----> 2LiOH

Na2O + H2O -----> 2NaOH

               MgO ไม่ละลาย เเต่เป็นเบส เกิดปฎิกิริยากับกรดได้

               สารประกอบของอโลหะ จะมีสมบัติเป็น กรด ละลายน้ำจะให้ สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด เช่น

CO2 + H2O -----> H2CO3

SO2 + H2O -----> H2SO3

                 ออกไซด์ของอโลหะที่ไม่ละลายน้ำ ก็เป็นกรด สามารถทำปฎิกิริยากับเบสได้ เช่น

SiO2 + 2NaoH -----> Na2SiO3 + H2O

                 เเต่มีสารประกอบออกไซด์บางตัวมีสมบัติเป็นกรดและเบส เช่น BeO , Al2O3 ซึ้งสามารถทำปฎิกิริยาได้ทั้งกรดเเละเบส