การเกิดกัมมันตภาพรังสี
กัมมันตภาพรังสี เกิดจากการที่นิวเคลียสของอะตอมของธาตุไม่เสถียร
จึงต้องมีการปล่อยอนุภาคและ/หรือพลังงานออกมาจำนวนหนึ่งเพื่อทำให้
ตัวมันเองเสถียรมากที่สุด

 

การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

   การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  คือการที่ธาตุกัมมันตรังสีมีปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมา  จะมีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในนิวเคลียส ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้บางครั้งจะมีธาตุใหม่เกิดขึ้น  บางครั้งไม่มีธาตุใหม่เกิดขึ้น
การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  แบ่งพิจารณาได้ดังนี้
1.  เมื่อสลายตัวให้รังสีแอลฟา
       ?     + 
ในการสลายตัวให้รังสีแอลฟา จะพบว่าได้ธาตุใหม่เกิดขึ้น  โดยธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีเลขมวลลดลง 4 และเลขอะตอมลดลง 2
2.   เมื่อสลายตัวให้รังสีเบตา
   ?    +  
การสลายตัวให้รังสีเบตา ก็จะพบว่ามีธาตุใหม่เกิดขึ้น  ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีเลขมวลเท่าเดิม  แต่เลขอะตอมจะเพิ่มขึ้น 1
3.  เมื่อสลายตัวให้รังสีแกมมา
*     ?       +   g
การสลายตัวให้รังสีแกมมาจะพบว่า  ไม่มีธาตุใหม่เกิดขึ้น  ยังได้ธาตุเดิม
แต่มีพลังงานที่ลดลง  ( ไม่มีดอกจัน   ธาตุที่มีดอกจันกำกับแสดงว่ามีพลังงานสูง).

 

กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                                          หน้าต่อไป