ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ

 


การจัดธาตุให้อยุ่ในหมู่ใดของตารางธาตุจะใช้สมบัติที่คล้ายกันเป็นเกณฑ์ ในตารางธาตุปัจจุบันได้จัดให้ธาตุไฮโดรเจนอยู่ในคาบที่ 1 ระหว่างหมู่ IA กับหมู่ VIIA เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ให้ศึกษาสมบัติบางประการของธาตุไฮโดรเจนเปรียบเทียบกับสมบัติธาตุหมู่ IA และหมู่ VIIA

ตารางสมบัติบางประการของธาตุไฮโดรเจนกับธาตุหมู่ 1 กับหมู่ 7

สมบัติ
ธาตุหมู่  1
ธาตุไฮโดรเจน
ธาตุหมู่  7
1. จำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอน
1
1
7
2. เลขออกซิเดซันในสารประกอบ
+1 
+1และ-1

+1 +3 +5 +7 –1

3. ค่า IE
382-526
1318

1015 – 1687

4. อิเล็กโทรเนการทีวิตี
1.0-0.7
2.1

4.0-2.2

5. สถานะ
ของเเข็ง
แก็ส

แก๊ส /ของเหลว/ของแข็ง

6. การนำฟ้า
นำ
ไม่นำ

ไม่นำ

 

                เมื่อพิจารณาข้อมูลในตาราง พบว่าไฮโดรเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 และมีเลขออกซิเดชัน +1 ไฮโดรเจนจึงควรอยู่ในหมู่ IA คาบที่ 1 แต่ไฮโดรเจนมีสมบัติคล้ายธาตุหมู่ VIIA หลายประการคือ มีเลขออกซิเดชันได้มากกว่าหนึ่งค่า มีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 และอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง มีสถานะเป็นแก๊ส ไม่นำไฟฟ้า เมื่อเกิดเป็นสารประกอบต้องการเพียง 1 อิเล็กตรอนก็จะมีการจัดอิเล็กตรอนเช่นเดียวกับฮีเลียมซึ่งเป็นธาตุในหมู่ VIIA คาบที่ 1 อยู่ระหว่างหมู่ IA กับ VIIA ดังปรากฏในตารางธาตุ

กลับสู่หน้าหลัก