3.2 ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่

3.2.1 ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA และ IIA

โลหะโซเดียมและแมกนีเซียมเป็นธาตุหมู่ IA และ IIA ตามลำดับเมื่อธาตุทั้งสองทำปฏิกิริยากับน้ำ จากการทดลองพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายมีสมบัติเป็นเบสซึ่งถ้าทดสอบแก๊สที่เกิดขึ้นต่อไปจะพบว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจน

นอกจากนี้ยังพบว่า ณ อุณหภูมิห้อง โลหะโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำได้รุนแรงและรวดเร็ว ส่วนแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาได้ค่อนข้างช้าแต่จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นในน้ำร้อน แสดงว่าทั้งชนิดของโลหะและอุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับน้ำ

ธาตุหมู่ IA และ IIA เป็น โลหะ เมื่อทำปฏิกิริยากับ อโลหะ แล้วเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่

1.ธาตุหมู่ IA เป็นโลหะ แอลคาไล มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำมีเลขออกซิเดชัน +1 ธาตุหมู่นี้มีความว่องไวสูงในการเกิดปฏิกิริยา

2. ธาตุหมู่ IIA เป็นโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำ มีเลขออกซิเดชัน +2 สารประกอบของธาตุหมู่ IIA เมื่อละลายในน้ำหรืออยู่ในสถานะของเหลวเป็นตัวนำไฟฟ้า

3.2.2 ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA

1. ธาตุหมู่ VIIA (ธาตุแฮโลเจน) ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ มี 7 เวเลนซ์อิเล็กตรอน มีพลังงานไอออไนเซชัน และ ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง ละลายได้ดีในสารละลายที่ไม่มีขั้ว

2.น้ำคลอรีน และน้ำโบรมีน สามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบแฮไลด์ในหมู่ธาตุเดียวกันได้

กลับสู่หน้าหลัก