3.1 สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

จากการศึกษาสมบัติต่างๆ ของธาตุในตารางธาตุ เช่น ขนาดของอะตอม พลังงานไอออไนเซชัน และค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี จะพบว่าสมบัติเหล่านี้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากซ้ายไปขวาในแต่ละคาบ หรือจากบนลงล่างในแต่ละหมู่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ต่อไปจะเป็นการศึกษาสมบัติของสารประกอบของธาตุว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร โดยศึกษาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและความเป็นกรด – เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และ 3 จากข้อมูลในตาราง 3.1

ตาราง สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุใน คาบที่ 2 และคาบที่ 3

สมบัติ

ลิเทียมคลอไรด์

เเบเรียมคลอไรด์

โบรอนคลอไรด์

คาร์บอน

คลอไรด์

ไนโตรเจนคลอไรด์

ออกซิเจนคลอไรด์

ฟลูออรีนคลอไรด์

จุดหลอม เหลว

> 1700

2530

460

-56.6

30

-218.44

-22

จุดเดือด

1200

3900

1890

-78.5

47

-183

-145

ความเป็นกรด - เบส

เบส

ไม่ละลายน้ำ

ละน้ำเล็กน้อย

กรด

กรด

ละลายน้ำเล็กน้อย

กรด

ตาราง สมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3

สมบัติ

ไนโตรเจนคลอไรด์

แมกนีเซียมคลอไรด์

อะลูมิเนียมคลอไรด์

ซิลิกอนคลอไรด์

ฟอสฟอรัสคลอไรด์

ซัลเฟอร์คลอไรด์

ไดคลอไรด์

จุดหลอมเหลว

1275

2852

2072

1723

580-585

- 72.7

-20

จุดเดือด

ไม่มีข้อมูล

3600

1980

2230

300

-10

3.8

ความเป็นกรด - เบส

เบส

กรด

ไม่ละลายน้ำ

ไม่ละลายน้ำ

กรด

กรด

กรด

 

จากตาราง เมื่อพิจารณาจะพบว่าจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3 พบว่าคลอไรด์ของโลหะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่สูงกว่าสารประกอบคลอไรด์ของอโลหะที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ เพราะสารประกอบของโลหะเหล่านี้เป็นสารประกอบไอออนิก (ยกเว้น แบเรียมคลอไรด์ เป็นสารประกอบโคเวเลนต์) ส่วนสารประกอบของงอโลหะที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่ต่ำก็เพราะเป็นสารที่โคเวเลนต์ที่โมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ และยังพบสารประกอบคลอไรด์ที่ละลายน้ำได้ พบว่าสารละลายคลอไรด์ของโลหะมีสมบัติเป็นกลาง (ยกเว้น แบเรียมคลอไรด์ และ อลูมิเนียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นกรด) ส่วนสารละลายคลอไรด์ของอโลหะทุกชนิดมีสมบัติเป็นกรด

กลับสู่หน้าหลัก