แบบทดสอบประจำบทที่ 3

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

 

1.     ธาตุซึ่งมีเลขอะตอมต่อไปนี้  ข้อใดมีค่า IE1 เรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก

        ก. 8, 9, 10, 11, 12                                      ข. 12, 11, 10, 9, 8

        ค. 11, 12, 8, 9, 10                                      ง. 10, 9, 8, 12, 11

 

2.     พิจารณาธาตุ 3Li , 4Be , 5B และ 6C ค่า IE3 ของธาตุใดมีค่ามากที่สุด

        ก. Li                   ข. Be              ค. B            ง. C

 

3.     ธาตุ Li ทำปฏิกิริยากับธาตุ A ในสารประกอบ X ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำรุนแรงในสารละลายเป็นเบส เลขออกซิเดชันของ A ในสารประกอบ X มีค่าเป็น -1 สารประกอบ X คืออะไร

        ก. Li2O          ข. Li3N           ค. LiH         ง. LiCl

 

4.     การที่ธาตุแทรนซิชันสามารถเกิดสารประกอบได้หลายอย่าง เพราะ

        ก. มีเวเลนต์อิเล็กตรอนมาก                        ข. เป็นโลหะที่จัดไว้เป็นกลุ่มพิเศษ

        ค. มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า                  ง. พลังงานไอออไนเซชันลำดับ 1-3 มีค่าต่ำ

 

5.     สารประกอบต่อไปนี้ข้อใดมีสี

        ก. K2SO4 , MnCl2                                        ข. K2Cr2O7 , Fe(OH)3

        ค. Cl2O , Co(NO3)2                                     ง. Ni(NH3)2+6 , RbCl

 

6.    สิ่งที่เหมือนกันในระหว่างธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในหมู่เดียวกันในตารางธาตุ คือ

ก.       มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 เท่ากัน

ข.       มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนเหมือนกัน

ค.       มีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของระดับพลังงานชั้นนอกสุดเหมือนกัน

ง.       มีขนาดใกล้เคียงกันมาก

 

7.    สารประกอบคลอไรด์ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำที่สุด คือ

       ก. NaCl                                                    ข. CaCl2

       ค. NCl3                                                     ง. LiCl

 

8.     เลขออกซิเดชันของซีนอนในสารประกอบใดมีค่าสูงที่สุด

        ก. Na4XeO6                      ข. XeOF4               ค. H6XeO6                  ง. XeF4

 

9.    ถ้าอะตอมของอาร์เซนิกได้รับ 3 อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น จะได้อนุภาคที่มีการจัดอิเล็กตรอน เหมือนกับอะไร

       ก. อาร์กอน                                              ข. โบนมีน

       ค. คลิปตอน                                            ง. อันติโมนี

 

กำหนดเลขอะตอมของธาตุดังนี้

10.    ธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดและไอออนที่มีขนาดเล็กที่สุดตามลำดับ ที่ถูกต้องควรเป็นข้อใด

         .   C,A2+                           . A,B+                   . B,C                         . C,B+

 

11.    ในกรณีที่พบว่ามีโลหะโซเดียมเหลือใช้จากปฏิกิริยา เมื่อต้องการจะทำลายโลหะโซเดียมให้เป็นสารประกอบที่เฉื่อยลง ท่านควรจะเติมสารใดต่อไปนี้

         ก. น้ำบริสุทธ์                                          ข. น้ำผสมกรดเล็กน้อย

         ค. เอธานอล                                            ง. เฮกเซน

 

12.    ธาตุใดต่อไปนี้มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด

         ก. F2                                                        . O2

         ค. Na                                                      ง. Cl2

 

13.    สาร A เป็นธาตุมีสมบัตินำไฟฟ้าได้ ทั้งซัลไฟด์และคลอไรด์ของ A เป็นของเหลวที่ไม่ละลายในน้ำ สาร A ควรเป็นธาตุใด

         ก. Ca                                  ข. N                         ค. C                          ง. Sn

 

14.    เมื่อนำ CaO ไปละลายน้ำ จะได้สารใดเป็นผลิตภัณฑ์

         ก. CaOH                           ข. H2                         ค. Ca(OH)2                 ง. O2

 

15.    ข้อใดเป็นประโยชน์ของสารประกอบคลอไรด์

         ก. ใช้ฆ่าเชื่อโรค                                     ข. ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกสี

         ค. ใช้เป็นตัวทำละลาย                            ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

 

16.    ธาตุที่เป็นกาซชนิดหนึ่งมีจุดหลอมเหลว  และจุดเดือดต่ำมาก ไม่ทำปฏิกิริยากับคลอรีนและออกซิเจน ธาตุนี้ควรจะอยู่รวมกลุ่มกับธาตุใด

         ก. โลหะ                                                 ข. อโลหะ

         ค. กึ่งโลหะ                                             ง. ธาตุมีตระกูล

 

17.    แร่แคสซิเทอไรต์ มีสูตรเคมีอย่างไร

         ก. SiO2                                                  .Fe2O3

         ค. SnO2                                                 ง. ZnS

 

18.    ธาตุในกลุ่มใดที่ประกอบด้วยธาตุแทรนซิชันทั้งหมด

         ก. Fe  Si  Sb  Rb                                    ข. Fe  Al  Cu  Fr

         ค. Fe  Co  Te  AT                                  ง. Fe  Cu  Cr  Mn

 

19.    ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

              1. รังสรแอลฟา มีสัญลักษณ์เขียนแทนเป็น 42He

              2. รังสีบีตามีอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก

              3. รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวสั้นมาก ไม่มีประจุและมวล

         ก. ข้อ 1. และ 2     ข. ข้อ 2 และ 3   ค. ข้อ 1 และ 3        ง. ข้อ 1,2 และ 3

  

20.    จากปฏิกิริยาต่อไปนี้

X,Y และ Z คืออนุภาคใดตามลำดับ

 

21.    ข้อใดเกี่ยวกับรังสีแอลฟา

         ก. ไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านกระดาษหรือโลหะบาง ๆ ได้

         ข. ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอย่างละสองอย่าง

         ค. เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าจะเบี่ยงเบนไปทางขั้วบวก

         ง. วิ่งผ่านอากาศอาจทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้

 

22.    ชนิดของการแผ่รังสีต่อไปนี้ รังสีใดไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก

        ก. รังสี-X                          ข. รังสีแกมมา              ค. รังสีบีตา                ง. นิวตรอน

 

23.    กระบวนการใดที่มีเลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

        ก. การแผ่รังสรแอลฟา                                          ข. การแผ่รังสีบีตา     

        ค. การแผ่รังสีแกมมา                                            ง. การแผ่รังสีโปซิตรอน

 

24.   ไอโซโทปกัมมันตรังสีมีอัตราการสลายตัวภายหลัง 96 นาที เหลือเพียงหนึ่งส่วนแปดของมัน เดิมที่มีอยู่ ครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีมีค่าเท่าไร

        ก. 12.0 นาที                       ข. 24.0 นาที                ค. 32.0 นาที              ง. 48.0  นาที

25.   ธาตุกัมมันตรังสีใดที่ใช้ในการคำนวณหาอายุของวัตถุโบราณ คือ

        . I-131

        . Co-60

        . C-14

        . P-32

26.    ปฏิกิริยาลูกโซ่นี้ถ้าไม่มีการควบคุม จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงเรียกว่าอะไร

         ก. ลูกระเบิดปรมาณู      ข. ระเบิดลูกโซ่              ค. ระเบิดนิวเคลียร์     ง. ถูกทุกข้อ

 

27.    ธาตุกัมมันตภาพรังสี Co – 60 นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายยกเว้นข้อใด

         ก. รักษาโรคมะเร็ง                                                          . ใช้ในการถนอมอาหาร

         . กำจัดวัชพืช                                                                 ง. การหาอายุวัตถุโบราณ

 

28.    การใช้ไอโซโทปของธาตุกัมมันตภาพรังสีตรวจหา รอยรั่ว รอยตำหนิ ของโลหะเป็นการใช้ประโยชน์ทางด้านใด

         . อุตสาหกรรม                                                               . ธรณีวิยา

         . การแพทย์                                                                    . การขนส่ง

 

29.    วิธีการตรวจสอบธาตุกัมมันตรังสีวิธีใดที่ปลอดภัยและได้ผลแม่นยำที่สุด

          . ใช้ฟิลม์หุ้มสารที่ตรวจสอบ                                      . ใช้สารเรืองแสงตรวจสอบ

          . ใช้เครื่องมือไกเกอร์มูลเลอร์เคาน์เตอร์                  . หลอดรังสีแคโทด

 

30.    ธาตุกัมมันตรังสีนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางยกเว้นข้อใด

         . ด้านการแพทย์                                                              . ด้านเกษตรกรรม

         . ด้านอุตสาหกรรม                                                         ง. ด้านบันเทิง

 

คำชี้แจง ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  31-33

 

31.    สมบัติของธาตุ I และ G ข้อใดถูกต้อง

         ก. ธาตุ I มีคาพลังงานไอออไนเซชันสูงกว่าธาตุ     ข. ขนาดไอออนของธาตุ I ใหญ่กว่าของ G

         ค. ธาตุ I มีเวเลนต์อิเล็กตรอนมากกว่าตุ G              ง. ธาตุ I มีจุดเดือดมากกว่าธาตุ G

  

32.    ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบของธาตุในคาบที่ 2 และ 3

         ก. คลอไรด์ของ O ละลายน้ำได้ สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรด

         ข. คลอไรด์ของ J เกิดได้มากกว่า 1 ชนิด ส่วนคลอไรด์ของ E เกิดได้เพียงชนิดเดียว

         ค. ออกไซด์ของ C มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าออกไซด์ของ G

         ง. ออกไซด์ของ L ไม่ละลายน้ำ

 

33.    จากการศึกษาสมบัติของธาตุ X เป็นดังนี้

             1. เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง

             2. ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนได้ออกไซด์เป็นผงขาว ละลายน้ำน้อย

             3. ออกไซด์ของ X ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส

         ธาตุ X ควรเป็นธาตุใด

         ก. J                                 ข. C                                 ค. K                            ง. A

 

34.    เมื่อนำสารประกอบ X ไปเผาบรรยากาศของออกซิเจนพบว่าได้สารประกอบออกไซด์ 3 ชนิด  ออกไซด์ชนิดแรก ทำให้น้ำปูนใสขุ่น ออกไซด์ชนิดที่สอง ทำให้ผลึกสีขาวของ CuSO4 กลายเป็นสีฟ้า และออกไซด์ชนิดที่สามเมื่อละลายน้ำได้สารละลาย pH = 9 สารประกอบ  X ควรประกอบด้วย ธาตุใดบ้าง

          ก. C,H,Na                     ข. C,S,O                           ค. C,H,S                    ง. C,H,N

 

35.    ธาตุ X อยู่ในหมู่ที่ 7A คาบที่ 5 มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนและเลขอะตอมอย่างไร

         ก. 2, 8, 8, 18, 7 เลขอะตอม 43                                ข. 2, 8, 18, 18, 7 เลขอะตอม 53

         ค. 2, 8, 8, 32, 7  เลขอะตอม 57                               ง. 2, 8, 18, 32, 7 เลขอะตอม 67

 

36.    ธาตุอะลูมิเนียมพบมากในที่ใด

         ก.ชั้นเปลือกโลก                                          ข.ชั้นเนื้อโลก

         ค.ที่ราบสูง                                                                   ง.ถูกทุกข้อ

 

37.    ข้อใดคือประโยชน์ของอะลูมิเนียมทั้งหมด

         ก. ชิ้นส่วนของเครื่องบิน กลอนประตู หน้าต่าง     ข. สายยาง เชือก

         ค. กุญแก ไขขวง                                                            ง.ไม่มีข้อถูก

 

38.    ถ้าผลไม้ขาดธาตุแคลเซียมบริเวณขั้วหรือข้อต่อจะทำให้เกิดแก๊สอะไร

         ก. แก๊สออกซิเจน            ข. แก๊สเอทีลีน           ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   ง. ไม่มีข้อถูก

 

39.    ธาตุแคลเซียมในดินที่มีค่าความเป็นกรด-เบส อยู่ระหว่างข้อใด

         ก. 4.0-7.0                       ข. 3.0-7.0                         ค. 4.0-7.5                  ง. 3.0-7.5

 

40.    โครเมียมมีลักษณะอย่างไร

          ก. โลหะสีขาวเงินเป็นมันวาว

          ข. โลหะสีขาวเงินไม่เป็นมันวาว

          ค. อโลหะสีขาวเงินเป็นมันวาว

          ง. อโลหะสีเงินไม่เป็นมันวาว

 

41.    ข้อใดคือประโยชน์ของโครเมียม

         ก.ใช้เป็นส่วนผสมในเหล็ก

         ข. ทำเครื่องมือผ่าตัด

         ค. เกราะกันกระสุน

         ง. ถูกทุกข้อ

 

42.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

          ก. เหล็กเป็นโลหะแทรนซิชันที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ

          ข. เหล็กบริสุทธิ์มีสีเทาเป็นมันวาว

          ค. เป็นสนิมได้ยาก

          ง. ถูกทุกข้อ

 

 

43.    ชนิดของเหล็กมีอะไรบ้าง

         ก. เหล็กหนัก เหล็กเบา                                            ข. เหล็กบริสุทธิ์ เหล็กกล้า เหล็กเหนียว

         ค. เหล็กกล้า เหล็กเปราะ                                          ง. เหล็กยืดหยุ่น เหล็กหนา

 

44.    ในทะเลมีธาตุไอโอดีนประมาณเท่าไร

          ก. 0.06 ppm                                                            . 10.0  ppm

          ค. 0.05 ppm                                                            ง.  20.0   ppm

 

45.     โซเดียมไอโอเดต , แคลเซียมไอโอเดตมีสูตรว่าอย่างไร

           ก. (NaO3),(Ca(IO3)2)                                             ข. H2O       

           ค. CO2                                                                         ง. Al2F4

 

46.     ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ ของ ธาตุไนโตรเจน

   ก. ทำปุ๋ย                                                                 ข. สารอาหารของสิ่งมีชีวิต

   ค. แช่แข็งอาหารประเภทต่าง                              ง. ใช้เป็นยาฆ่าแมลง

 

47.     ไนโตรเจน ในสารประกอบ พบในที่ใด

   ก. อะมิโนโปรตีน                                                   ข. น้ำตาลโมเลกุลใหญ่

   ค. ในอากาศ                                                             ง. ถูกทุกข้อ

 

48.    ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ ออกซิเจน

           ก. ออกซิเจนไม่สามารถถูกทำละลายได้

           ข. ออกซิเจนนำไฟฟ้าได้เล็กน้อย

           ค. ออกซิเจนไม่สามารถพบในสารประกอบได้

           ง. ออกซิเจนพบมากที่สุดในธรรมชาติ

 

49.     ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของออกซิเจน

          ก. ใช้ในการทำเชื้อเพลิงจรวด

          ข. ใช้เชื่อมหรือตัดโลหะ

           ค. ใช้ในการเกษตร

           ง. ใช้ในการเผาผลาญอาหาร

 

50.     ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฟอสฟอรัส

           ก. ธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุอิสระ                      ข. ฟอสฟอรัส คือ ธาตุหมู่เดียวกับ ไนโตรเจน

           ค. ฟอสฟอรัสเป็นอโลหะ                                 ง. สามารถพบฟอสฟอรัสในไข่แดง

 

51.     ฟอสฟอรัสชนิดใด นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย

          ก. ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสแดง                                     ข. ฟอสฟอรัสดำ

          ค. ฟอสฟอรัสแดง                                                              ง. ฟอสฟอรัสขาว

 

52.     ธาตุซิลิกอนยึดเหนี่ยมกันด้วยพันธะอะไร

          ก. โครงร่างตาข่าย

          ข. พันธะไอออนิก

          ค. พันธะโลหะ

          ง. พันธะโควาเลนส์

 

53.     ประโยชน์ของซิลิกา

          ก. ทำเส้นใยแก้ว,เส้นใยนำแสง

         ข. ใช้ทำระเบิด,ทำไม้ขีดไฟ

          ค. ทำกระป๋องบรรจุอาหาร

          ง. ทำตู้นิรภัย,เครื่องยนต์

 

54.     ข้อใดคือประโยชน์ของสังกะสี

           ก. ชุบโลหะเพื่อป้องกันสนิม

          ข. ใช้ผลิตยางรถยนต์

           ค. เป็นสารที่ประกอบในหลอดไฟฟูออเรสเซ็น

           ง. ใช้ผลิตท่อน้ำ

 

55.     ข้อใดถูกต้อง

           ก. ธาตุเรเดียมไม่นำไฟฟ้า

          ข. ธาตุเรเดียมเป็นธาตุกำมันตรังสี

          ค. มีไอโซโทปที่เสถียร

          ง. รังสีแกมมาที่ได้จากการสลายตัวของเรเดียมเป็นตัวการทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต

 

เฉลยแบบทดสอบ