คณะผู้จัดทำ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓

โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร