ธาตุออกซิเจน

ชื่อ,                                                      สัญลักษณ์, หมายเลข  ออกซิเจน, O, 8

อนุกรมเคมี                                          แฮโลเจน

หมู่, คาบ, บล็อก                                  16, 2, p

ลักษณะ                                                ไม่มีสี

มวลอะตอม                                          15.9994(3) กรัม/โมล

การจัดเรียงอิเล็กตรอน                         1s2 2s2 2p4

อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน               2, 6

คุณสมบัติทางกายภาพ

สถานะ                                                 แก๊ส

ความหนาแน่น                                                (0 °C, 101.325 kPa)1.429 กรัม/ลิตร

จุดหลอมเหลว                                     54.36 K(-218.79 °C)

จุดเดือด                                               90.20 K(-182.95 °C)

ความร้อนของการหลอมเหลว             (O2) 0.444 กิโลจูล/โมล

ความร้อนของการกลายเป็นไอ                        (O2) 6.82 กิโลจูล/โมล

ความร้อนจำเพาะ                                (25 °C) (O2)    29.378 J/(mol·K)

ความดันไอP/Pa          1          10        100      1 k       10 k     100 k

ที่ T K                                     61        73        90

 

คุณสมบัติของอะตอม

โครงสร้างผลึก                         cubic

สถานะออกซิเดชัน                  -2, -1           (neutral oxide)

อิเล็กโตรเนกาติวิตี                   3.44     (พอลิงสเกล)

พลังงานไอออไนเซชัน(เพิ่มเติม)        

ระดับที่ 1: 1313.9 กิโลจูล/โมล

ระดับที่ 2: 3388.3 กิโลจูล/โมล

ระดับที่ 3: 5300.5 กิโลจูล/โมล

รัศมีอะตอม                  60 pm

รัศมีอะตอม (คำนวณ)  48 pm

รัศมีโควาเลนต์             73 pm

รัศมีวานเดอร์วาลส์                  152 pm

อื่น ๆ

การจัดเรียงทางแม่เหล็ก           paramagnetic

การนำความร้อน                      (300 K) 26.58 mW/(m·K)

ความเร็วเสียง              (gas, 27 °C) 330 m/s

เลขทะเบียน CAS        7782-44-7

 

ไอโซโทปที่น่าสนใจ

ไอโซโทปของ oxygeniso       

NA       ครึ่งชีวิต          DM      DE (MeV)       DP

16O     99.762%          O เสถียร โดยมี 8 นิวตรอน

17O     0.038%            O เสถียร โดยมี 9 นิวตรอน

18O     0.2%    O เสถียร โดยมี 10 นิวตรอน

ออกซิเจน(อังกฤษ: Oxygen) เป็นธาตุในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ O และเลขอะตอม 8 ธาตุนี้พบมาก ทั้งบนโลกและทั่วทั้งจักรวาล โมเลกุลออกซิเจน (O2 หรือที่มักเรียกว่า free oxygen) บนโลกมีความไม่เสถียรทางเทอร์โมไดนามิกส์จึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับธาตุอื่นๆ ได้ง่าย ออกซิเจนเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียและพืชเนื้อหา

แหล่งกำเนิด

ออกซิเจน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญและมีปริมาณเป็นอันดับ 2 ในส่วนประกอบของบรรยากาศโลกคือมีประมาณ 20.947% โดยปริมาตร

สารประกอบออกซิเจน

เนื่องด้วยค่า อิเล็กโตรเนกาติวิตี ของออกซิเจน จะเกิด พันธะเคมี กับธาตุอื่นๆ ได้เกือบหมด (และนี่คือจุดเริ่มต้นของคำจำกัดความว่า ออกซิเดชัน) มีเพียงก๊าซมีตระกูลเท่านั้นที่หนีรอดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันไปได้ และออกไซด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ ไดไฮโดรเจนโมโนออกไซด์ หรือ น้ำ (H2O).

 

ตัวอย่างที่รู้จักกันดีของสารประกอบคาร์บอนและออกซิเจน คือ

        คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide-CO2),

        แอลกอฮอล์ (alcohol-R-OH),

        อัลดีไฮด์ (aldehyde-R-CHO),

        กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid-R-COOH).

 

ออกซิเจเนต อนุมูล เช่น

- คลอเรต (chlorate-ClO3--),

- เปอร์คลอเรต (perchlorate-ClO4--),

- โครเมต (chromate-CrO42--),

- ไดโครเมต (dichromate-Cr2O72--),

- เปอร์แมงกาเนต (permanganate-MnO4--), and

- ไนเตรต (nitrate-NO3--) เป็นออกซิไดซิ่งเอเจนต์อย่างแรง โลหะหลายตัวเช่นเหล็กมีพันธะกับออกซิเจนอะตอม เช่น เหล็ก(III) ออกไซด์ (Fe2O3).

- โอโซน (Ozone-O3) เกิดขึ้นโดยการปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในโมเลกุลของออกซิเจน 2 โมเลกุลของออกซิเจน (O2)2 ซึ่งพบในส่วนประกอบย่อยของออกซิเจนเหลว

- อีป๊อกไซด์ (Epoxide) เป็น อีเทอร์ ซึ่งออกซิเจนอะตอมเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวน 3 อะตอม