เนื้อหาสาระของบทเรียนนี้

 สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุตามคาบ

ปฎิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่

ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ

ธาตุแทรนซิชัน

ธาตุกึ่งโลหะ

ธาตุกัมมันตรังสี

การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบประจำบทที่ 3