ธาตุกึ่งโลหะ (Metallaids)  คือธาตุที่มีสมบัติบางประการคล้ายโลหะ และบางประการคล้ายอโลหะ  ได้แก่  ธาตุโบรอน (B)  ซิลิคอน (Si)  เจอร์เมเนียม (Ge)  สารหนู (As)  พลวง (Sb)  เทลลูเรียม (Te)  เอสทาทีน (At)

การหามวลของธาตุกึ่งโลหะ 1 อะตอม

มวลอะตอมของธาตุนั้น  โดยปกติที่เราเห็นอยู่ในตารางนั้นเป็นค่ามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตูนั้นโดยหาได้จากสูตร  ดังนี้

มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  = [(จำนวนไอโซโทปแต่ละไอโซโทป)(% ที่มีอยู่ในธรรมชาติ) 

                                                                         100

                มวลของธาตุ 1 อะตอมนั้น  สามารถได้  เมื่อเราทราบว่า  มวลอะตอมของธาตุเท่าใดและมวลอะตอมของธาตุจะแปรผกผันกับ   ของธาตุ C  ซึ่งสามารถหาได้จากสูตร 

                ดังนี้

                                มวลอะตอมของธาตุ  =  มวลของธาตุ 1 อะตอม

                                                                         มวล C-12 ,  1  อะตอม

                                                           หรือ  =   มวลของธาตุ 1 อะตอม

                                                                                     1.66 10-24 กรัม

ตารางแสดงมวลอะตอมของธาตุกึ่งโลหะ

 

 

 

ธาตุ

กึ่งโลหะ

ชนิดของธาตุ

มวลอะตอมของธาตุ

มวลของธาตุ 1 อะตอม

ธาตุโบรอน (B)

 10

10    1.66 10-24

ซิลิคอน (Si)

 28

28    1.66 10-24

เจอร์เมเนียม (Ge)

 72

72    1.66 10-24

สารหนู (As)

 74

74    1.66 10-24

พลวง (Sb)

 121

121  1.66 10-24

เทลลูเรียม (Te)

 127

127  1.66 10-24

เอสทาทีน (At)

 209

209  1.66 10-24