สมบัติของสารประกอบแทรนซิชัน

        ธาตุแทรนซิชันประกอบด้วยธาตุหมู่ IB ถึงหมู่  VIIIB รวมทั้งกลุ่มแลนทาไนด์กับกลุ่มแอกทิไนด์ ซึ่งอยู่ระหว่างธาตุหมู่ IIA และหมู่ IIIA ธาตุแทรนซิชันเหล่านี้มีอยู่ทั้งในธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ บางธาตุเป็นธาตุกัมมันตรังสี
      1.
  การจัดอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชัน  โลหะในคาบที่ 4 มีเลขอะตอม 21  ถึง 30  จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 ยกเว้น Cr และ Cu  มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1  คล้ายกับของธาตุหมู่ 1A  และ IIA  ซึ่งการจัดอิเล็กตรอนของธาตุหมู่ IA และ IIA  อิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นมาจะจัดเข้าอยู่ในระดับพลังงานย่อย 4s–orbital  แต่ธาตุแทรนซิชันจะจัดอิเล็กตรอนเพิ่มใน 3d–orbital

           ก.  การจัดอิเล็กตรอนของ Cr คือ 1s2  ,  2s2, 2p6  ,  3s2 , 3p4 , 3d5 , 4s1 ซึ่งการจัดลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะ half filled electronic configuration โดยระดับพลังงานย่อยของ 3d–orbital มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ออร์บิทัลละ 1 อิเล็กตรอน

           ข.  การจัดอิเล็กตรอนของ Cu คือ 1s2  ,  2s22p6  ,  3s23p63d10  ,  4s1 ซึ่งการจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ระดับพลังงานย่อยของ 3d–orbital มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่เต็มออร์บิทัล  ซึ่งเสถียรมากกว่าการจัดแบบ 1s2  ,  2s22p6  ,  3s23p63d9  ,  4s2 

            ค.  โลหะแทรนซิชันมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า  เนื่องจากการจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย 3d–orbital  เป็นผลให้สามารถให้อิเล็กตรอนได้หลายตัว  ซึ่งต่างจากหมู่ IA  และ  IIA  จะมีเลขออกซิเดชันได้เพียงค่าเดียวคือ +1 และ +2

2.  ธาตุแทรนซิชันในคาบที่ 4  มีสมบัติหลายประการคล้ายกับธาตุ และ  Ca  เช่น  พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 และอิเล็กโทรเนกาติวิตีมีค่าต่ำ  แต่จุดหลอมเหลว  จุดเดือด  ความหนาแน่นมีค่าสูง  และสูงมากกว่าหมู่ IA  และ  IIA

       ก.  จุดหลอมเหลว  จุดเดือดของโลหะแทรนซิชันสูงกว่าโลหะหมู่ IA  และ  IIA  มาก  ยกเว้น Zn  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดใกล้เคียงกับหมู่ IA  และ  IIA  แต่จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของโลหะแทรนซิชันด้วยกันเองมีค่าใกล้เคียงกัน  จุดเดือดของโลหะขึ้นอยู่กับพันธะโลหะ  และความแข็งแรงของพันธะโลหะจะแปรผกผันกับขนาดอะตอม  อะตอมที่มีขนาดเล็กจะมีพันธะโลหะแข็งแรงมากกว่า

          ข.  ค่า IE1  ของโลหะแทรนซิชันจะสูงกว่าหมู่ IA  และ  IIA  แต่แนวโน้มของโลหะแทรนซิชันจะมีค่า IE1  ใกล้เคียงกัน

           ค.  ขนาดอะตอมของโลหะแทรนซิชันจะเล็กกว่าโลหะหมู่ IA  และ  IIA  แต่มีขนาดอะตอมใกล้เคียงกันเอง