การจัดธาตุให้อยุ่ในหมู่ใดของตารางธาตุจะใช้สมบัติที่คล้ายกันเป็นเกณฑ์ ในตารางธาตุปัจจุบันได้จัดให้ธาตุไฮโดรเจนอยู่ในคาบที่ 1 ระหว่างหมู่ IA กับหมู่ VIIA เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ให้ศึกษาสมบัติบางประการของธาตุไฮโดรเจนเปรียบเทียบกับสมบัติธาตุหมู่ IA และหมู่ VIIA

ตารางสมบัติบางประการของธาตุไฮโดเจนกับธาตุหมู่ 1กับหมู่7

สมบัติ

 

ธาตุหมู่  1

ธาตุไฮโลเจน

ธาตุหมู่  7

1.       จำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอน

2.       เลขออกซิเดชันในสารประกอบ

3.       ค่า IE

4.       อิเล็กโทรเนกาทีวิตี

5.       สถานะ

 

6.       การนำไฟฟ้า

1

+1

382-526

1.0-0.7

ของแข็ง

 

นำ

 

1

+1และ-1

1318

2.1

แก็ส

 

ไม่น้ำ

 

7

+1 +3 +5 +7 1

1015 1687

1015 1687

แก๊ส /ของเหลว/

ของแข็ง

ไม่นำ

 

                เมื่อพิจารณาข้อมูลในตาราง พบว่าไฮโดรเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 และมีเลขออกซิเดชัน +1 ไฮโดรเจนจึงควรอยู่ในหมู่ IA คาบที่ 1 แต่ไฮโดรเจนมีสมบัติคล้ายธาตุหมู่ VIIA หลายประการคือ มีเลขออกซิเดชันได้มากกว่าหนึ่งค่า มีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 และอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง มีสถานะเป็นแก๊ส ไม่นำไฟฟ้า เมื่อเกิดเป็นสารประกอบต้องการเพียง 1 อิเล็กตรอนก็จะมีการจัดอิเล็กตรอนเช่นเดียวกับฮีเลียมซึ่งเป็นธาตุในหมู่ VIIA คาบที่ 1 อยู่ระหว่างหมู่ IA กับ VIIA ดังปรากฏในตารางธาตุ