ครูธีรวัช

 

ชื่อ - สกุล >> ายธีรวัช อุดคำม

ชื่อเล่น >> ครูเทน

 

คติในการทำงาน >> เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

ครูโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

หน้าที่รับผิดชอบ >>> - ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี - / - เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล - /

2544 - 2548

ครูโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

หน้าที่รับผิดชอบ >>> - ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี - / - หัวหน้าฝ่ายบริการ - / - เจ้าหน้าที่งานวัดผล

2541 - 2544

ครูโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

หน้าที่รับผิดชอบ >>> ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี - / - งานทะเบียนและวัดผล - / - งานกิจกรรมนักเรียน - / - คณะทำงานจัดทำเพลงมาร์ชโรงเรียน ควบคุมโดย ครูแมว

ประสบการณ์อื่น >> ให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำระบบนาโนเทคโนโลยี ( เมมเบรน ฟิวเตอร์ )

 

 

อะตอมครับ

เด็กชายทัศนพล อุดคำมี ............. ชื่อเล่น อะตอม

ไอออนและแม่อ้วน

เด็กหญิงทัตพิชา อุดคำมี ..................... ชื่อเล่น ไอออน

 

 

 

 

  เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2551

 

: ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธีรวัช อุดคำมี สำนักจอมยุทธ์ : โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร :
Email : jomyuthan@hotmail.com