http://www.kme10.com     ::  โลกแห่งการเรียนรู้   l   ประสบการณ์ที่ต้องค้นหา   l    ความสำเร็จได้มาต้องแลกกับความอุตสาหะ   ::
   ยินดีต้อนรับ เข้าสู่   www.kme10.com   เว็บไซต์จอมยุทธ์   ครูธีรวัช อุดคำมี   ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี
 
     
 

 

 
 
 

 
 

เคมีจอมยุทธ์

มวลอะตอม

     “ มวลอะตอม หมายถึง ตัวเลขที่บอกให้ทราบว่าธาตุนั้น 1 อะตอม มีมวลเป็นกี่เท่าของ ของมวลของคาร์บอน –12   1   อะตอม

1  amu  =  1  atomic  mass  unit   =  1.66 x 10-24 กรัม 

                 1.มวลอะตอมของธาตุ    =  

                                                            =   

 

2. มวลของธาตุ  1  อะตอม  =  มวลอะตอมของธาตุ  x  1.66  x  10-24    กรัม

3.  มวลอะตอมไม่มีหน่วย เพราะเป็นมวลเปรียบเทียบ  แต่มวล  1  อะตอมมีหน่วย (กรัมหรือกิโลกรัม)  เพราะเป็นมวลที่แท้จริง

 

                 มวลอะตอมที่แท้จริงจึงต้องคิดจากไอโซโทปทุก ๆ ตัวที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นค่าเฉลี่ย  เรียกว่า  “มวลอะตอมเฉลี่ยของไอโซโทป” เครื่องมือที่ใช้หามวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทปแต่ละธาตุ  เรียกว่า  แมสสเปกโตรมิเตอร์ (mass  spectrometer)

การคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทป

M       =     มวลอะตอมเฉลี่ยของไอโซโทป

  =     Summation  (ผลบวก)

%       =     เปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปแต่ละตัวในธรรมชาติ

A        =    มวลอะตอมของแต่ละไอโซโทป

  M       =     

            =    

                                 

มวลโมเลกุล

                 การหามวลของสาร  1  โมเลกุล

ความหนาแน่นของสาร   =     =  

                               

                มวลโมเลกุล หมายถึง  “ตัวเลขที่แสดงให้ทราบว่าสารนั้น  1  โมเลกุล  มีมวลเป็นกี่เท่าของธาตุไฮโดรเจน  1   อะตอม  หรือมีมวลเป็นกี่เท่าของ  ของมวลของคาร์บอน – 12   1  อะตอม

มวลโมเลกุลของสาร    =    =   

                                                

                 

มวลโมเลกุลของสาร    =  

  

      มวลของสาร   1  โมเลกุล    =  มวลโมเลกุลของสาร  x   1.66 x  10-24  กรัม

   ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล  อนุภาค  มวล  และปริมาตร

                  จำนวนโมล  =    =     = 

หรือ                n             =                =          =    

 

เมื่อ     n   =  จำนวนโมล                       W  =  มวลของสาร  (กรัม)           V  =   ปริมาตรของก๊าซที่  STP  (dm3)

          M  =  มวลโมเลกุล  (หรือมวลอะตอม  มวลไอออน  ขึ้นกับชนิดของอนุภาค)

          N  =   จำนวนโมเลกุล  (หรืออะตอม  หรือไอออน  ขึ้นกับชนิดของอนุภาค)

 หมายเหตุ                สำหรับจำนวนโมลของก๊าซที่สภาวะอื่น ๆ คำนวณได้จาก

                                 n         =        ที่สภาวะเดียวกัน และหน่วยเดียวกัน

 

กล่องข้อความ: n   =         =      =    

 

 
แลกลิงค์กับเคมีจอมยุทธ์ นำโค้ดนี้แทรกที่เว็บเพจของ
ท่าน แล้วกรุณาแจ้งลิงค์มายังEmail ขอบคุณครับ
<a href="http://www.kme10.com"><img src="http://www.kme10.com/imagemenu/kme10.jpg" alt="เคมีจอมยุทธ์" width="120" height="45" border="0" longdesc="http://www.kme10.com/" /></a>

เคมีจอมยุทธ์

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2551
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธีรวัช อุดคำมี โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, E-mail : jomyuthan@hotmail.com ::