... หน้าแรก เคมีจอมยุทธ์ แหล่งการเรียนรู้วิชาเคมี ข่า่วการศึกษา ข้อสอบ แบบฝึกหัด

 

 
 
 
 

:: ปรับปรุงล่าสุด ::
8 ธันวาคม 2551

เคมีจอมยุทธ์
:: เนื้อหาวิชาเคมี ::
ปริมาณสารสัมพันธ์
ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง
กรด-เบส
ไฟฟ้าเคมี
สารชีวโมเลกุล
สารอินทรีย์
พอลิเมอร์
 

:: เว็บไซต์พรรคร่วมสำนัก ::

ครูแดงดอทคอม

งานทะเบียนและวัดผล

ครูชัชวาลย์

ครูสุรพงศ์

ธนวัฒน์ 3/1 ตพ

โรงเรียนตะพานหิน

นักเรียน ม.6/1


: สิ่งดี ๆ (โอกาสเป็นของคุณเสมอ):
จรรยาบรรณครู

 


:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ::


คุณครูที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน
เชิญติดต่อ หรือ ส่งไฟล์เป็น pdf
ที่ Email
หรือ ที่อยู่ด้านล่างครับ



:: สนับสนุนโดย ::

เจี่ยใช้ ตะพานหิน 056622485
ขนมขันหมาก เปี๊ยะ ขนมถั่วตัด

 


:: เว็บเพื่อการศึกษา ::


สทศ

ศูนย์GPA

วิชาการดอทคอม


 

 

 

 
 
 

 

ใครคือครู ครูคือใครให้โลกรู้
ครูคือผู้อบรมบ่มนิสัย
ครูคือผู้สรรค์สร้างสังคมไทย
คือผู้ให้ความรู้คู่คุณธรรม

ครูผู้ให้ไฟสว่างทางความคิด
ครูนำจิตศิษย์ให้ไม่ถลำ
สู่ห้วงเหวความชั่วช้าบ้าระยำ
ครูชี้นำวิญญาณผ่านอบาย

ใครคือครู ครูคือใครขอให้รู้
ไม่เคยหลู่ลบใครให้เสียหาย
ครูคือครูผู้ยังเป็นลูกผู้ชาย
ผู้มั่นหมายยังอยากฝากซึ่งความดี

ความดีครูจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญ
ขอยึดมั่นกติกาและหน้าที่
ขอจรรโลงคุณธรรมนำความดี
สมศักดิ์ศรี ปูชนียบุคคล


ใครคือครูครูคือใครในวันนี้
ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
ปณิธานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง
จึงขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 



บทบาทครูในส่วนที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

“.....ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่จะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้าๆแล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อยๆ บั้นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรที่เหลือไว้พอที่จะตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เคารพบูชาอีกต่อไป......”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 21 ตุลาคม 2521) (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2541, หน้า 40)


ครู คือ บุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

คำว่า "ครู" มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต "คุรุ" และภาษาบาลี "ครุ, คุรุ"

 

ความหมายของครู T E A C H E R S

T = Teaching สอน

E = Ethic ปูชนียบุคคล

A = Academic ถ่ายทอด

C = Cultre heritage วัฒนธรรม

H = Human Relationship มนุษยสัมพันธ์

E = Evaluation การวัด ประเมินผลl

R = Research วิจัย

S = Service บริการ

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ของสังคมและประเทศชาติ

คำปฏิญาณ

 ข้อ 1 ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู

ข้อ 2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

ข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 

 

 
แลกลิงค์กับเคมีจอมยุทธ์ นำโค้ดนี้แทรกที่เว็บเพจของ
ท่าน แล้วกรุณาแจ้งลิงค์มายังEmail ขอบคุณครับ
<a href="http://www.kme10.com"><img src="http://www.kme10.com/imagemenu/kme10.jpg" alt="เคมีจอมยุทธ์" width="120" height="45" border="0" longdesc="http://www.kme10.com/" /></a>

เคมีจอมยุทธ์

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2551
: ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธีรวัช อุดคำมี สำนักจอมยุทธ์ : โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร :
Email : jomyuthan@hotmail.com